Uttalande om vårdnära tjänster

Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Dagens sjukvårdsdebatt handlar alltför mycket om vårdens brist på sjuksköterskor och alltför lite om omvårdnadens kvalitet och säkerhet. Arbetet för en säker vård riskerar att gå förlorat genom enkla lösningar och sänkt kompetens. 

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar fler yrkeskategorier som arbetar inom vårdnära service med till exempel beställning av material, rengöring av sängar och viss administration. Men, även dessa uppgifter kräver utbildning bland annat i sjukhushygien, riskfaktorer för smittspridning och sekretess.

Direkta åtgärder gentemot patienter, som exempelvis att bedöma patienters tillstånd i samband med att mat delas ut är inte vårdnära service utan det är omvårdnad. Det går inte att organisera omvårdnad efter 70-talets löpandebandprincip där arbetsuppgifter delas upp i delmoment, ett arbetssätt långt ifrån en personcentrerad vård. I dag krävs ett team med lägst undersköterskekompetens som tillsammans, beroende på patientens tillstånd, avgör vem som ska utföra olika omvårdnadsåtgärder och ge patienter adekvat omvårdnad.

Vården behöver sjuksköterskor som gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov och i partnerskap med patienten föreslår och utvärderar omvårdnadsåtgärder.

Både internationell och nationell forskning visar att högre antal sjuksköterskor med akademisk utbildning per patient ökar överlevnaden och minskar dödlighet och skador för patienterna. Ändå väljer Sveriges politiker att lösa bristen med lägre kompetens.

Omvårdnadsforskningen har bidragit med kunskap för en säker vård och implementeringen av forskningsresultat kräver att det finns sjuksköterskor på samtliga beslutsnivåer och närmast patienten.

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 12 juni 2017 med representanter från sektioner och nätverk.

Aktuella pressmeddelanden

  • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

    10 oktober 2018
    Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.